پاورپوینت , كاربردهاي روان شناسي در ورزش , 32 اسلاید , pptx

پاورپوینت , كاربردهاي روان شناسي در ورزش , 32 اسلاید , pptx

پاورپوینت , كاربردهاي روان شناسي در ورزش , 32 اسلاید , pptx

این پاورپوینت با موضوع کاربردهای روانشناسی در ورزش با 32 اسلاید با عناوین
•تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي
•روان شناسي ورزشي كاربردي
•كاربرد روان شناسي در محيط فعاليت بدني:
•مزاياي مطالعه روان شناسي ورزشي براي مربيان و ورزشكاران:
•مهمترین كاربردهاي روان شناسي در محيط  ورزش و فعاليت بدني :
منابع
هر دانشي داراي دو بعد مي باشد

1-مفاهيم ، نظريه ها (تعاريف و مباحث نظري)

2-كاربردها (زمينه هاي پژوهشي و راهبردهاي عملياتي)

و روان شناسي نيز همچون ساير دانش هاي جامع و كامل اين دو بعد را داراست.

تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي:

•اگر روان شناسي را علم مطالعه رفتارها و حالت هاي رواني انسان و ساير موجودات زنده بدانيم و بپذيريم كه ورزش يك رفتار است. و طبيعا داراي ابعاد روان شناختي مي باشد

•دانش گزينش درست و برانگيختن مناسب ورزشكار به منظور توليد حداكثر عملكرد مي باشد.•و روان شناسان ورزشي با كاربرد اين دانش سعي دارند تا :•1-اطلاعات مربوط به شرايط خاص ورزشكاران در تمرين و مسابقه را گردآوري نمايند.•2-زمينه هاي ذهني لازم را در ورزشكار براي موفقيت در اجرا فراهم آورند.•3-عوارض ناشي از شرايط نامطلوب را كاهش دهند...روان شناسي ورزشي كاربردي 

عبارت از دانشي است كه اقدام به شناسايي و درك نظريه هاي روان شناختي و فنون كاربردي ارائه شده در اين نظريه ها جهت استفاده در محيط ورزش مي نمايد تا سبب توسعه، بهبود و تضمين عملكرد ورزشكاران و شركت كنندگان در فعاليت بدني هدفمند گردد
كاربرد روان شناسي در محيط فعاليت بدني:

•براي شناخت كاربردهاي روان شناسي درورزش مي بايست افرادي را كه به نوعي با اين محيط درگير هستند بشناسيم، بنابراين مي توان گفت كه كاربران روان شناسي در محيط فعاليت بدني عبارتند از :•1-روان شناسان ورزشي•2-مربيان •3-ورزشكاران•4-مديران و سرپرستان تيمها•5-پزشكان و دستياران

مزاياي مطالعه روان شناسي ورزشي براي مربيان و ورزشكاران:

•1-بدست آوردن توانايي توصيف رفتار در موقعيت هاي يادگيري ، تمرين و مسابقه•2-بدست آوردن قدرت تشخيص علت واقعي بروز برخي از رفتارها•3-افزايش قدرت پيش بيني رفتارها با توجه به شناخت ورزشكار از محيط اجرا•4-توانايي اعمال نفوذ در رفتار (دستكاري و كنترل رفتار) به منظور ارتقاي عملكرد•5-تشخيص زير ساخت هاي شخصيتي افراد و اشراف به تفاوتهاي فردي ميان ورزشكاران

مهمترین كاربردهاي روان شناسي در محيط  ورزش و فعاليت بدني :

•1-توسعه دانش هاي وابسته در يادگيري ، آموزش ، تمرين و گزينش ورزشكاران•2-ايجاد خودباوري –اعتماد به نفس •3-ايجاد انگيزه و انرژي رواني مناسب•4-كاهش برانگيختگي و اضطراب •5-افزايش توجه و تمركز6-تنش زدايي و آرامش بخشي 1-توسعه ظرفيت هاي عملكرد انساني با استفاده از دانش هاي وابسته ، رشد و تكامل حركتي ، يادگيري حركتي
•-بكارگيري روشهاي نوين و مناسب و كار آمد در آموزش، تمرين و اجراي مهارتهاي ورزشي مثلا :•روشهاي بازخورداري (آگاهي از نتايج اجرا)•-روش هاي تنبيه و تشويق ورزشكار جهت توسعه يا كنترل رفتار•-دقت بيشتر در استعداد يابي و توجه به ظرفيت هاي پايه رواني در ورزشكاران و....